Document afhandeling

De meest oostelijke wachtsteiger van Zeeland Seaports in de van Cittershaven (aan de kant van steiger 1 van Zeeland Refinery) is sinds november 2011 in gebruik genomen als steiger voor de afhandeling van de laad/los documenten door Zeeland Refinery.

Zowel kegelschepen als niet kegelschepen, met inachtneming van artikel 7.07 van het B.P.R. mogen hier tijdelijk afmeren voor de tijd van circa 2 uur ten behoeve van scheepsmetingen, monstername en document afhandeling. De steiger, steiger opgang en het looppad naar het terrein van Zeeland Refinery is ter beveiliging voorzien van een afgesloten hekwerk conform hoofdstuk 1.10 van het ADN. Het looppad naar het raffinaderij terrein is verlicht, voorzien van camera bewaking en ontoegankelijk voor publiek.

Sinds enige tijd biedt Zeeland Refinery ook de mogelijkheid om de lading documenten langs elektronische (e-Papers) weg af te handelen. Op dit moment kunnen alleen de schepen welke geladen hebben hun documenten elektronisch afhandelen. De scheepseigenaar dient z’n schip daartoe eerst te registreren bij ‘essDocs’. Alle eigenaren en rederijen worden aangemoedigd om hun schip of schepen aan te melden bij essDocs.

Omschrijving werkwijze: 

  1. Direct na afkoppelen van de laadarm dient u uw schip te verhalen naar de Documentensteiger. De Loading Master van Zeeland Refinery zal u een ligplaats toewijzen op dit documentensteiger. Uitzondering zijn de schepen welke op steiger 1 geladen of gelost hebben.

  2. Schepen welke de overeenkomst met essDocs hebben getekend moeten de ladingdocumenten elektronisch afhandelen vanaf dit Documentensteiger. In het geval er geen verbinding met het Internet gemaakt kan worden door b.v. communicatieproblemen, kunnen de ladingdocumenten ook elektronisch afgehandeld worden in de controlekamer.

  3. Voor scheepseigenaren die geen overeenkomst met essDoc’s hebben getekend of schepen welke hebben gelost worden de ladingdocumenten op papier afgehandeld.

  4. De Gezagvoerder meldt zich vervolgens bij de controlekamer. Vanaf de Documentensteiger is deze controlekamer via een looppad voor de Gezagvoerders te bereiken.

  5. De laad/los documenten waaronder de laadbon, tijdlijst, douane documenten en product kwaliteit certificaat worden op het kantoor van de Loading Master afgehandeld en overhandigd aan de schipper.

  6. Na afhandeling van de documenten, elektronisch of op papier, dient het schip direct zijn ligplaats aan de steiger te verlaten. De schipper dient zijn vertrek uit de Van Cittershaven te melden aan de kapiteinskamer van Zeeland Seaports.

    Deze werkwijze is vastgesteld na overleg met Zeeland Seaports en met toestemming van de betrokken overheden IL&T, K.L.P.D. en Douane.

De onderstaande handleidingen zijn ook te vinden via het help menu eenmaal ingelogd, bij essDoc's.

 

Login

 
of


Copyright 2023 TRN NL